Qui som?

L’etapa RÓVER està formada per un grup de joves d’entre 17 i 22 anys, que viuen la seva pròpia realització, fent patent el seu esperit escolta i es proposa esdevenir adult emprant, l’estil escolta, la llibertat que Déu posa a les seves mans mitjançant el servei a la comunitat i formant part activa de l’Agrupament i del CMS. El grup en el qual es desenvolupa l’etapa Róver s’anomena CLAN. Si dins d’un Agrupament hi ha diversos clans, el seu conjunt s’anomena UNITAT. El monitor/a de Róvers s’anomenarà CONSELLER/A, perquè és sobretot orientador/a del progrés individual i de grup.

La manera pròpia del Róver de viure els principis escoltes del CMS és fent una experiència de servei i mantenint un progrés individual de maduració de la persona. Els objectius a mantenir durant l’etapa són:
– Esdevenir persones adultes, ajudar i comunicar experiències en grup.
– Escollir un servei en plena llibertat i dur-lo a terme amb responsabilitat fins al final.
– Llançar-se a la vida a servir amb uns criteris cristians i escoltes.

S’identifiquen amb la camisa caqui i el seu lema és Servim. La seva salutació és fa unint els dits índex, mitjà i anular de la mà dreta, amb el polze doblegat sobre del petit.

Progrés

El progrés que aquí consta és, sobretot, el progrés de Clan que suposa un suport al progrés personal marcat pels objectius.

PRIMERA ETAPA: Novells

Objectius

– Integració, confiança i acceptació entre els membres del Clan.
– Aprofundir en l’esperit/essència Róver.
– Informar-se i conèixer el món del servei per a després poder-lo dur a terme amb eficàcia.
– Clarificació de les pròpies idees i ideals.

Activitats

La durada aproximada d’aquesta etapa és d’un any o any i mig. Aquest període es caracteritza per nombroses motivacions, xerrades (llei escolta, fe, valors, societat, grup, natura…), valoracions i replantejament.

El Clan s’organitza en una estructura de funcionament adient, on cada integrang pren alguna responsabilitat (secretari, representant…). Cal tenir en compte el caràcter cristià del Clan. El Clan ha de tendir a formar comunitat.

SEGONA ETAPA: COMPANYS

Objectius

– Execució del compromís personal i de Clan.
– Obtenir experiència concreta i continuada en el servei.
– Arribar a la formulació, per part del/la Róver, d’un projecte personal de vida.

Activitats

La dinàmica de funcionament queda marcada pel Codi de Clan, malgrat això el treball bàsic de l’etapa ha de ser el servei. Però hem de tenir en compte que la importància d’aquest servei no és la pròpia utilitat, sinó l’experiència, l’aprenentatge i l’actitud de servei que prenen els/les membres del Clan. El/la conseller/a ha de ser en aquesta etapa un/a guia personal, deslligant-se una mica dels afers del Clan, que ha après a governar-se per ell mateix. Es fan necessàries les valoracions periòdiques i també la revisió del progrés Róver un cop a l’any.

Bloc a WordPress.com.